The Modernist Journals

Moleskine ร่วมกับ INDA จัดนิทรรศการเรียนรู้กับการปรับตัวที่ยืดหยุ่นเพื่ออนาคตและความอยู่รอด ในช่วงงาน Bangkok Design Week 2020

โมเลสกิน (Moleskine) แบรนด์ไลฟ์สไตล์ชั้นนำระดับโลกจากอิตาลี ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นเวลาหลายศตวรรษที่สังคมของเราถูกปลูกฝังให้เชื่อว่าการพัฒาคือสิ่งที่ดีที่สุด นั่นทำให้ทุกวันนี้เราต้องเผชิญกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาเหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็นภาวะโลกร้อน ความไม่เท่าเทียมในสังคมหรือแม้แต่การอพยพย้ายถิ่นเข้ามาอยู่ในตัวเมืองมากเกินไป

โมเลสกินจึงร่วมมือกับ INDA (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) จัดนิทรรศการ “Moleskine x INDA: REFIT” ภายในงาน Bangkok Design Week 2020 (BKKDW 2020) เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ ภายใต้หัวข้อ “ความยืดหยุ่น: ศักยภาพใหม่สำหรับการอยู่อาศัย” ภายในงานเสมือนสนามเด็กเล่นทางปัญญา สำหรับความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ ตลอดจนผลงานต่างๆ ซึ่งมีผู้ร่วมจัดงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งจากภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาและองค์กรระหว่างประเทศที่คอยสนับสนุนกิจกรรม ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ นี้