The Modernist Journals

เชิญสัมผัสบรรยากาศของมูลนิธิ Fondazione Zegna ที่ก่อตั้งเพื่อสืบทอดค่านิยม ปรัชญาและผลงานของ Ermenegildo Zegna

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม ค.ศ. 2000 ห้องเสื้อเซนญ่าได้ก่อตั้งมูลนิธิเซนญ่า (Fondazione Zegna) อันมีเป้าหมายและจุดประสงค์เพื่อสืบทอดค่านิยม ปรัชญาและผลงานของแอร์เมเนจิลโด เซนญ่า(Ermenegildo Zegna) ย้อนไปในปี 1910 เขาได้ก่อตั้งโรงสีขนสัตว์ ณ เทือกเขาบีเอลลา (Biella Alps) เมือง Trivero ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี ที่พัฒนาและดำเนินการภายใต้ชื่อ แอร์เมเนจิลโด เซนญ่า มาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้มูลนิธิได้นำหลักปรัชญาของการปกปักษ์รักษาสภาพแวดล้อมและการอุทิศตน ที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติ รวมไปถึงความเป็นอยู่ที่ดีทางสังคมและการพัฒนาทางวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นมาเผยแพร่ และพัฒนาต่อยอดอีกด้วย

มูลนิธิแห่งนี้ ตั้งอยู่ในเมือง Trivero ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี ภายในพื้นที่ขนาดกว่า 100 ตารางกิโลเมตร แบ่งพื้นที่จัดแสดงเป็นสองส่วน ส่วนแรกได้แก่ “Casa Zegna” ซึ่งในช่วงทศวรรษที่ 1930 เคยเป็นที่ตั้งของบ้านตระกูลเซนญ่า หลังจากถูกพัฒนาและดัดแปลงเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์และศูนย์วัฒนธรรม ภายในตัวอาคาร Zegna Wool Mill ได้มีมโนทัศน์ขึ้นเพื่อเป็น “พิพิธภัณฑ์จดหมายเหตุ” ที่ได้รวบรวมเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์และบอกเล่าเรื่องราวและประสบการณ์ต่างๆที่เคยเกิดขึ้นในอดีต มาไว้ ณ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ในขณะเดียวกันพื้นที่อเนกประสงค์ของตัวอาคารที่รายล้อมไปด้วยผู้คน นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้พื้นที่แห่งนี้เป็นศูนย์รวมและจุดกำเนิดของแนวคิดใหม่ที่นำประเพณีมาผสมผสานกับการเปลี่ยนแปลง

ส่วนที่สอง “Oasi Zegna” ห้องปฏิบัติการกลางแจ้ง เป็นสถานที่ที่เน้นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนกับธรรมชาติ โดยพื้นที่แห่งนี้ตระกูลเซนญ่าได้พัฒนาและฟื้นฟูธรรมชาติ ให้เป็นพื้นที่กิจกรรมสีเขียว และ Oasi Zegna แห่งนี้ยังเปิดต้อนรับผู้มาเยือนและอยากใกล้ชิดธรรมชาติผ่านกิจกรรมที่ทางเซนญ่าจัดโปรแกรมเอาไว้ โดยโปรแกรมที่ต้อนรับผู้มาเยือนนั้นมีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่เรื่องราวของธรรมชาติ